hienco2

Một số photo Gallery của gia sư Tài Năng Bình Dương

Photo gallery

Luật bản quyền hình ảnh được ban hành với vai trò bảo vệ bản quyền cho chủ sở hữu hình ảnh. Nghiêm cấm và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm bản quyền hình ảnh. Bởi hiện nay tình trạng vi phạm bản quyền hình ảnh đang diễn ra khá phổ biến. Gây nên những ảnh hưởng đời sống của chủ sở hữu hình ảnh đó. Luật bản quyền hình ảnh đề cập đến cả những tác phẩm nhiếp ảnh của những nhiếp ảnh gia.